Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Jaarverslag 2017

Algemeen

Ook voor het jaar 2017 heeft het bestuur weer een beschrijving gemaakt van de belangrijkste zaken, waaraan het gewerkt heeft.

Whatsapp buurt preventie

We hebben als Plaatselijk Belang een Whatsapp buurtpreventie opgezet. Appelscha is verdeeld in verschillende gebieden met elk gebied een beheerder.

AED

Plaatselijk Belang is verantwoordelijk voor verschillende AED’s in ons dorp.

We hebben gezorgd dat er kasten en AED’s zijn gekomen. Er is een avond geweest voor de hulpverleners.

Miniatuurpark

Zoals u weet wil de gemeente een aantal woningen, waaronder zorgwoningen bouwen op het terrein van het oude miniatuurpark. Plaatselijk Belang heeft aan de gemeente voorgesteld om hier een brede school neer te zetten. Helaas ging de gemeente hier niet in mee. Zij gaan door met het plan om hier woningen te plaatsen. Plaatselijk Belang heeft bezwaar ingediend tegen de zienswijze van het bestemmingsplan.

Wester Es/ N381

Bij de Westerse Es blijven enkele knelpunten. De zichtlijn als u de Westerse Es wil oprijden vanaf de N381 hebben we bij de provincie neergelegd. Er zal nog een zigzaglijn komen bij de voorrangsituatie bij de oude Posthoorn. Het houdt onze aandacht.

Riemsoord/ Volkstuin

Het afgelopen jaar is Riemsoord begonnen met het realiseren van een belevingstuin. Helaas is door omstandigheden dit tot stilstand gekomen. Wij houden als Plaatselijk Belang vinger aan de pols en zijn in gesprek met de verschillende partijen om te zorgen dat er toch een tuin komt.

Verder zijn we nog steeds op zoek naar een stuk grond voor de volkstuin.

Zonnevelden

Wij hadden aangegeven bij de gemeente dat wij de zonnepanelen liever op Appelscha Hoog hadden. De gemeente heeft geluisterd en er is een veld aangelegd met zonnepanelen.

De voorzitter heeft voorgesteld om er een soort uitkijktoren bij te maken, zodat men het veld kan bekijken. Dit idee is door Groen Leven goed ontvangen en zij zijn ermee bezig.

Nieuwe website

In 2017 is de website van Plaatselijk Belang in een nieuw jasje gestoken.

 

Projecten die het bestuur ondersteunt of waarbij het bestuur betrokken is

Wij hebben onze steun gegeven aan Riemsoord “Jong en oud ontmoet” en “de Vrijstaat, 500 jaar Ooststellingwerf”.

Projectfonds

Een aantal ondernemers doen een bijdrage in dit fonds. Dit jaar is dit gebruikt voor vlaggen aan de vaart.

Welzijnsbudget

Ook in 2017 zijn een groot aantal aanvragen om subsidie gehonoreerd.

Contact met de gemeente

Dit jaar heeft de gemeente de jaarlijkse bijeenkomst met alle Plaatselijke Belangen georganiseerd.

Er vindt jaarlijks een overleg plaats met de regio (Fochteloo, Ravenswoud en Appelscha-Boven).

Verder is contact tussen de gemeente en Plaatselijk Belang verbeterd. Wij worden betrokken bij de verschillende projecten en de terugkoppeling vindt steeds beter plaats.

Contactpersonen

Het bestuur van PBA prijst zich gelukkig dat er een aantal contactpersonen in het dorp zijn. Wij overleggen twee keer per jaar met de contactpersonen. Allerlei aspecten, met name ook uitvoeringszaken, komen dan aan de orde. Ook kunnen we informatie uitwisselen over hoe zaken zijn gelopen of waarom een besluit is genomen zoals het is genomen.

Bestuur

Het bestuur heeft in 2017 maandelijks een vergadering gehouden.

Diverse uitvoeringszaken passeren dan de agenda en procedure-afspraken worden gemaakt. Ook worden de taken verdeeld om het mogelijk te maken een zo groot mogelijke bijdrage aan het woon-, leef- en recreatief-klimaat van Appelscha te kunnen leveren.

Omdat het bestuur nog maar uit 4 leden bestaat, is er nu ook meer gewerkt vanuit een netwerkstructuur: personen gaan voor het bestuur ergens heen en koppelen dit weer terug naar het bestuur.

Hoewel wij naartsig op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter en secretaris merken wij dat dit heel moeilijk is. Mensen zijn wel bereid ons te helpen met projecten, maar willen niet meer in een dagelijks bestuur. Deze ontwikkeling baart ons zorgen voor de toekomst van het Plaatselijk Belang.