Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Wat zijn de regels?

Wat zijn de regels?

Richtlijnen voor de toekenning van een bijdrage uit het dorpenbudget.

Om tot een heldere verdeling van het Dorpenbudget te komen is onderstaande richtlijn gemaakt. De Commissie Welzijn Appelscha zal steeds vanuit de richtlijn de aanvragen beoordelen. In gevallen waar de commissie afwijkt van de richtlijn, zal dit gemotiveerd worden.
Deze richtlijn werkt volgens het principe van afwijzingsgronden. Dat wil zeggen dat de commissie een aanvraag goedkeurt als er geen afwijzingsgronden zijn. Hiermee wordt voorkomen dat alle mogelijke combinaties voor goedkeuring moeten worden beschreven.
Er zijn twee aanmerkingen bij afwijzingsgronden. Een aanvraag moet afgewezen worden als de afwijzingsgrond van toepassing is of er is reden voor afwijzing, maar de Commissie moet hier een inschatting voor maken.
De afwijzingsgronden zijn gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening gemeente Ooststellingwerf. Indien deze richtlijn niet voldoende uitsluitsel biedt, zal naar deze verordening worden gekeken.

Afwijzingsgronden

Doel van de subsidie

De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van cultuur en (jeugd)activiteiten die het welzijn van de bewoners van Appelscha bevordert. Aanvragen die niet bedoeld zijn voor dergelijke activiteiten worden afgewezen.

Aard van de organisatie

Indien een activiteit commercieel is, dan is dit een reden voor afwijzen. Aanvragen door een commerciële partij worden in principe afgewezen. Een activiteit is commercieel als er een overschot op de begroting is. Een aanvrager wordt gezien als commercieel indien het geen vereniging, stichting of instelling zonder winstoogmerk betreft. Binnen de organisatie van de aanvrager moeten vrijwilligers, personeelsleden en leden/belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen op het te voeren beleid.

Budget en activiteitenplan

Een aanvraag dient duidelijk te maken wat de activiteit inhoudt, wat de doelstelling is en wat er nodig is aan mensen en middelen. Een activiteitenplan is voorzien van een budget. Het ontbreken van een activiteitenplan of een sluitend budget is een reden voor afwijzing. Het budget bevat de hoogte van de aangevraagde bijdrage.

Horeca en drankverkoop

Indien de subsidie bedoeld is om de verkoop van dranken en etenswaren mogelijk te maken dan is dit reden voor afwijzing.

Noodzaak tot subsidiëring

Indien er een sluitende begroting of een begroting met overschot is zonder de aangevraagde subsidie, dan is dat reden voor afwijzen.
Hoogte van de subsidie
Indien de subsidie groter is dan 25% van de begroting of groter is dan wat proportioneel verwacht kan worden vanuit het totale dorpenbudget of de omvang van de doelgroep dan is dit een reden om het verzoek af te wijzen of om het bedrag van de bijdrage te verlagen.

Dorpsoverschrijdende activiteiten

Indien een activiteit het welzijn van de bewoners van meerdere dorpen behelst, kan een intentieverklaring voor een bijdrage vanuit de omliggende dorpen vereist zijn. In deze verklaring geeft het dorp aan ook een bijdrage te verstrekken indien de bijdrage van Appelscha wordt toegekend. Aan een intentie kan de organisatie rechten ontlenen. Het ontbreken van de intentieverklaring bij dorpsoverschrijdende activiteiten is een reden voor afwijzing.

Religieus of politiek karakter

Indien een activiteit een religieus of politiek karakter heeft dan is dit reden voor afwijzing.

Wet en regelgeving

Subsidies voor activiteiten die in strijd zijn met wet- en regelgeving, internationale verdragen voor de rechten van de mens, het algemeen belang of de openbare orde worden afgewezen.