Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Hoe werkt het?

Hoe werkt het?

Waarvoor kan het welzijnsbudget worden ingezet?

Het budget is bestemd voor wijk- en dorpenactiviteiten t.b.v. bijv. jeugdactiviteiten en culturele activiteiten op wijk- en dorpenniveau. Het budget dient dus echt aan het dorp ten goede te komen en mag niet voor toeristische of commerciële activiteiten worden ingezet.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Bij een nieuwe aanvraag is het belangrijk om een goede omschrijving te geven van uw activiteit en hoeveel u tekort komt op uw begroting. Minimaal de volgende zaken dienen in de aanvraag te staan:

  • Omschrijving van de doelgroep en het voordeel van de doelgroep van de activiteit.
  • Omschrijving van de activiteit.
  • Jaarrekening en begroting van de activiteit met daarin aangegeven voor welk deel de subsidie wordt gebruikt.
  • Het bedrag dat u aan bijdrage vraagt.

U moet zowel een begroting als de laatste jaarcijfers van uw organisatie toevoegen. Indien u aantoonbaar in het eerste jaar van uw oprichting zit, dan kunt u in plaats van uw jaarcijfers uw oprichtingsverklaring insturen.

Na het insturen van uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze niet gekregen dan is uw aanvraag niet binnengekomen. U kunt het nog eens proberen of neemt u contact op met het secretariaat.

Moet ik lid zijn van Plaatselijk Belang om een aanvraag in te dienen?

Natuurlijk zijn wij blij als u lid bent van Plaatselijk Belang Appelscha. Het is echter niet nodig voor een bijdrage uit het welzijnsbudget. Om te garanderen dat wij hier integer mee omgaan, zal elke aanvraag door een onafhankelijke commissie worden behandeld en niet door het bestuur.

Hoe lang van tevoren moet ik een aanvraag indienen?

Omdat het budget jaarlijks wordt vastgesteld en uitgekeerd, kunt u aan het eind van het jaar uw aanvraag voor het komende jaar indienen. Gedurende het jaar is het nog mogelijk een bijdrage aan te vragen zolang er geld beschiklbaar is. Houd er rekening mee dat de commissie slechts enkele keren per jaar bijeen komt en dat het bestuur van Plaatselijk Belang de bijdrage toekent op advies van het commissie. Aanvragen moeten uiterlijk in de maand voor de vergadermaand ingediend zijn. Dus is de vergadering in mei, dan dient u uw aanvraag in april of eerder in te dienen. De aanvragen komen daarna op de eerstvolgende bestuursvergadering aan de orde.

Welke criteria worden door de commissie gehanteerd voor de beoordeling?

De commissie gebruikt de criteria zoals deze zijn vastgesteld door Plaatselijk Belang Appelscha. Deze richtlijn is gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Ooststellingwerf.

Aan welke eisen moet een budget voldoen?

Uw budget moet de inkomsten en uitgaven weergeven inclusief het bedrag dat u uit het dorpenbudget wilt aanvragen. Inkomsten en uitgaven dienen sluitend te zijn.
Daarnaast dient er van het voorgaande jaar de begroting en de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven te worden opgenomen.
Als het de eerste of enige keer is dat de activiteit wordt georganiseerd, dan kan dat natuurlijk niet. U kunt dat aangeven in uw aanvraag.

Mijn aanvraag is afgewezen. Kan ik bezwaar indienen?

Uw aanvraag is door de commissie behandeld, die bestaat uit een brede vertegenwoordiging uit het dorp. Alle aanvragen worden getoetst aan de vastgestelde criteria en gecontroleerd door het bestuur. Het is daarom niet mogelijk bezwaar in te dienen tegen het besluit.

Waarom moet de aanvraag via internet?

De uitvoering van de verdeling van het dorpenbudet is een extra belasting voor de vrijwilligers. Door zoveel mogelijk te automatiseren kunnen wij met de vrijwilligers die we hebben de verdeling toch zorgvuldig uitvoeren. Daarnaast dient Plaatselijk Belang de verdeling te verantwoorden. Goede verslaglegging is hiervan een onderdeel. Omdat er inmiddels in elk bestuur iemand is die een computer heeft met internet, is het geen beperking meer om de aanvraag via internet te doorlopen.

Kan ik mijn aanvraag mondeling toelichten?

Nee, om practische redenen is het niet mogelijk om uw aanvraag mondeling toe te lichten.

Wanneer krijg ik de uitslag?

De commissie geeft een advies aan het bestuur van Plaatselijk Belang. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt dit advies in principe over genomen. Het besluit van het bestuur wordt zo snel mogelijk na de bestuursvergadering door het secretariaat aan de aanvrager gemeld.