Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Privacy regelement

Privacy regelement

Algemeen

Het bestuur van Plaatselijk Belang Appelscha hecht veel waarde aan uw privacy en vindt het van groot belang dat de Persoonsgegevens, die door Plaatselijk Belang Appelscha worden verzameld en Verwerkt, zo goed mogelijk worden beschermd.
Plaatselijk Belang Appelscha is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van Persoonsgegevens van Betrokkenen.
Dit Privacyreglement is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens binnen Plaat-selijk Belang Appelscha.

Voor vragen over dit Reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop Plaatselijk Belang Appelscha met uw gegevens omgaat kunt u contact met ons opnemen. U vindt de contactgegevens op onze website.

Doel van het privacyreglement

Dit privacyreglement beschrijft hoe Plaatselijk Belang Appelscha omgaat met de privacy van Betrokkenen.

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Plaatselijk Belang Appelscha.

Dit privacyreglement beschrijft de Verwerking van Persoonsgegevens door Plaatselijk Belang Ap-pelscha, de doeleinden van de gegevensverwerking en het gebruik ervan door Plaatselijk Belang Appelscha.

Als u de website van Plaatselijk Belang Appelscha bezoekt of Lid bent van Plaatselijk Belang Appelscha, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze Verwerkingen waarborgt en respecteert Plaatselijk Belang Appelscha uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door Plaatselijk Belang Appelscha zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in dit reglement, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Begrippen

In het reglement komen een aantal begrippen voor, die hieronder worden beschreven.
- De wet: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG);
- Het privacyreglement: dit reglement;
- Verantwoordelijke: Plaatselijk Belang Appelscha;
- Beheerder: de secretaris van Plaatselijk Belang Appelscha;
- Webmaster: de webmaster van Plaatselijk Belang Appelscha , die de website beheert.
- Verwerker: De vereniging, die Persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een overeenge-komen taak ten behoeve van de Verantwoordelijke, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
- Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
- Gebruiker: De functionaris die bevoegd is Persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen en/of te verwijderen, dan wel van enigerlei uitvoer van de Verwerking kennis te nemen; hiermee worden de secretaris en de ledenadministratie bedoeld;
- Derden: personen en instanties buiten Plaatselijk Belang Appelscha;
- Persoonsgegevens: gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
- Verwerking van Persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen bedoeld met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwer-ken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verspreiden, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Iemand, die een naam op een ledenlijst leest Verwerkt dus Persoonsgegevens (Artikel 4 AVG);
- Bestand: elk gestructureerd geheel van Persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
- Leden: Hiermee worden de leden van Plaatselijk Belang Appelscha bedoeld;
- Datalek: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens.

Doeleinden

Plaatselijk Belang Appelscha verzamelt of gebruikt uw Persoonsgegevens alleen voor de doelein-den, die worden beschreven in dit Privacyreglement. (Artikel 5 AVG)
Dit zijn:
- Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en giften, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
- Het verzenden van informatie aan Betrokkenen over activiteiten en diensten van Plaatselijk Belang Appelscha, bijvoorbeeld door middel van nieuwsbrieven en het versturen van bevestigingen bij inschrijving voor activiteiten;
- Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van controle van de boekhouding.
- Het beschikbaar stellen van een ledenlijst, met alleen naam en adres, aan de contactpersonen van Plaatselijk Belang Appelscha voor het bezorgen van de nieuwsbrief.

Rechtmatige grondslag

Plaatselijk Belang Appelscha verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de vol-gende grondslagen van toepassing is:
- Om een verplichting na te komen die in de wet staat;
- Voor de uitvoering van een overeenkomst waar de Betrokkene onderdeel was;
- Voor de goede vervulling van de taak, die Plaatselijk Belang Appelscha vervult;
- Wanneer de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor een specifieke Verwerking.

Wijze van verwerking

De Verwerking van Persoonsgegevens is alleen toegestaan als dit in overeenstemming is met de Wet en op een zorgvuldige wijze gebeurt.
Persoonsgegevens van Leden worden uitsluitend verkregen van de Betrokkene zelf. Betrokkene wordt voorafgaand aan de eerste Verwerking van diens Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van die Verwerking en het bestaan en opvraagbaarheid van de ter zake geldende regels.
Het nieuwe Lid verleent vooraf, vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig toestemming voor de Verwerking van Persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden slechts Verwerkt voor zover zij, gelet op de eerdergenoemde doelein-den, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Gegevens over deelname aan activiteiten worden niet langer bewaard dan nodig is voor die activiteit.

Persoonsgegevens

Plaatselijk Belang Appelscha Verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:
- Leden van Plaatselijk Belang Appelscha;
- Personen die Plaatselijk Belang Appelscha om informatie of documentatie hebben verzocht;
- Personen met wie Plaatselijk Belang Appelscha een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

Plaatselijk Belang Appelscha verzamelt de volgende gegevens:

- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
Aan de gegevens worden vervolgens een lidnummer toegevoegd.
- Ingang lidmaatschap
- Einde lidmaatschap
- Lidnummer
- Geslacht
- Adres
- Postcode
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- Banknummer

 Toegang tot en verstrekking van persoonsgegevens

Plaatselijk Belang Appelscha verstrekt geen Persoonsgegevens aan Derden

Afhankelijk van de toegekende permissies hebben de Leden mogelijk toegang tot Persoonsgege-vens van Leden, die een functie vervullen binnen de vereniging.

De Gebruikers die toegang hebben tot (een deel van) de Persoonsgegevens zijn verplicht tot ge-heimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen.

 

Beveiliging

Plaatselijk Belang Appelscha draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de Persoonsgegevens, die zijn opgeslagen bij de pen-ningmeester/secretaris van Plaatselijk Belang Appelscha, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking.

Rechten van betrokkenen

De Betrokkene heeft de volgende rechten:
• Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om aan Plaatselijk Belang Appelscha te vra-gen of zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
• Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar Persoonsgegevens worden Verwerkt.
• Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de Persoonsgegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij Plaatselijk Belang Appelscha om dit te corrigeren.
• Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht aan Plaatselijk Belang Appelscha te vragen om hun Persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
• Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de Betrokkene toestemming heeft gegeven om Persoonsgegevens te verwerken, heeft de Betrokkene het recht om de Persoonsgegevens te (laten) verwijderen.
• Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de Verwer-king van zijn/haar Persoonsgegevens. Plaatselijk Belang Appelscha zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de Verwerking.

Private logging

Wanneer u een webformulier invult worden enkele gegevens automatisch vastgelegd. Dit zijn de datum en tijd van vastlegging en kan ook het IP-adres zijn. Het beleid is het ip-adres niet vast te leggen.
Indien een gebruiker inlogt wordt de datum en tijd van inloggen vastgelegd. Alleen het laatste moment van inloggen blijft bewaard.

Links naar websites van derden

Op de website van Plaatselijk Belang Appelscha zijn links naar websites van derden te vinden. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende Derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende Derde van toepassing. De gebruiker van de website dient het privacyreglement van deze Derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met zijn Persoonsgegevens. Plaatselijk Belang Appelscha is niet aansprakelijk voor de informatie die door Derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

Datalek

Er is sprake van een datalek, ofwel een inbreuk in verband met persoonsgegevens, als persoonsgegevens in handen vallen van Derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben.
Dit wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens indien het waarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen (artikel 33 AVG).
De Webmaster zorgt voor een goed toegangsbeheer. Bewaarde bestanden bij de secretaris en andere functionarissen van Plaatselijk Belang Appelscha worden afdoende beveiligd.

Slotbepalingen

In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van Plaatselijk Belang Appelscha. Wijzigingen in doel van de Verwerking en in soort van inhoud, gebruik en wijze van verkrijging van de Persoonsgegevens dienen te leiden tot wijziging van dit Privacyreglement.
Wijzigingen en aanvullingen van het Privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergade-ring vastgesteld.

Dit Privacyreglement is op de website geplaatst in afwachting van goedkeuring op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering.