Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Zeven bloeizones in Zuidoost Friesland krijgen subsidie

Binnen de Regio Deal Zuidoost Friesland krijgen zeven bloeizones subsidie om hun plannen uit te voeren. In Appelscha, Bakkeveen, De Wilgen, Haulerwijk, Himsterhout, Steggerda en Wijnjewoude staan bloeizones in de startblokken.

Bloeizones zijn geïnspireerd op de blue zones, plekken in de wereld waar mensen bovengemiddeld gezond oud worden. Ze zetten in op een lang, gezond en gelukkig leven in de eigen woonomgeving.

De gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Heerenveen geven via het onderdeel Zorgeconomie van de Regio Deal Zuidoost Friesland financiële steun aan zeven geselecteerde bloeizones. Wethouder Esther Verhagen van Ooststellingwerf: “Met het ondersteunen van de bloeizones worden vernieuwende concepten ontwikkeld gericht op preventie, positieve gezondheid en onderlinge ondersteuning van inwoners. Hierdoor kunnen we vraag naar zorg voorkomen of uitstellen en leveren we in samenwerking met inwoners en ondernemers een bijdrage aan de houdbaarheid van de zorg. Vanuit de Regio Deal willen we deze initiatieven extra ondersteunen, zowel inhoudelijk als financieel, om ze zo een extra boost te geven en van deze bloeizones te leren.”

De initiatieven worden gemonitord. “We willen onderzoeken wat de toegevoegde waarde is van een bloeizone, voor inwoners en het dorp, maar ook voor bijvoorbeeld ondernemers, de huisarts en de gemeente.” Daarnaast wordt er gewerkt aan een bloeizone-netwerk, waar initiatieven van elkaar kunnen leren en nieuwe bloeizone-initiatieven ook kunnen aanhaken en inspiratie kunnen opdoen. Uiteindelijk hopen de gemeenten op een bloeizone-sneeuwbaleffect in heel Zuidoost Friesland.

De plannen moesten voldoen aan een aantal criteria om in aanmerking te komen voor de subsidie: 

  • Bijdragen aan minimaal 2 van de 7 bloeizone elementen: Actief Burgerschap, Bereikbaar groen, Actief ontspannen, Gezonde mobiliteit, Gezond wonen, Gezonde voeding en Gezonde financiën. 
  • Een breed draagvlak onder de inwoners van het dorp of de wijk. 
  • Gericht op alle inwoners van het dorp of de wijk.
  • Ook plaatselijke ondernemers, huisarts, fysiotherapeut, sportvereniging, dorpshuis en/of de school zijn aangehaakt.
  • Streven naar een langdurig effect op de (positieve) gezondheid van de inwoners van het dorp of de wijk. En daarmee naar borging van het project.

De initiatieven krijgen ondersteuning van HANNN (Healthy ageing Netwerk Noord Nederland)

Bloeizone Appelscha

Geïnspireerd door bloeizone Bakkeveen is begin 2022 een werkgroep geformeerd met plannen om in Appelscha een bloeizone te laten ontkiemen. Het is de bedoeling om samen met inwoners, organisaties en verenigingen stapsgewijs te bouwen aan bloeizone Appelscha. Vanuit Actief Burgerschap en eigenaarschap wil de werkgroep verder bouwen aan meer bewegen, gezonde voeding, meer sociale contacten, zingeving en een gezonde woonomgeving. Met het uiteindelijke doel dat Appelscha een dorp is waar inwoners gezond, zinvol en lang met elkaar samenleven. De eerste stap is het organiseren van fittesten, waarna mensen een advies krijgen.