Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Voorjaarsledenvergadering

Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot behartiging van plaatselijke belangen in Appelscha
D. Nieuwenhuisstraat 40 - 8426 LE Appelscha
www.plaatselijkbelangappelscha.nl

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering van Plaatselijk Belang Appelscha op
Maandag 3 april in de dorpskamer De Den, Riemsoord 140A
Aanvang: 19.30 uur
Nr.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Mededelingen
4. Ingekomen stukken
5. Notulen voorjaarsledenvergadering 2022
6. Jaarverslag 2022
7. Verslag kascommissie
8. Financieel verslag 2022
9. Begroting 2023
10. Benoeming kascommissie
11. Bestuursverkiezing
Verkiesbaar: Geert Koops
12. Rondvraag
Pauze
Onderwerpen:
Woningbouw in Appelscha
Door Lies Siegersma
Bloeizone, op weg naar gezond ouder worden
Door Eveline Flapper
De notulen en het financieel jaarverslag 2022 liggen ter inzage op de voorjaarsledenvergadering.