Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Jaarverslag 2018

Op de voorjaarsledenvergadering van 8 april 2019 is weer het jaarverslag gepresenteerd. Hier kunt u het lezen.

Algemeen

Ook voor het jaar 2018 heeft het bestuur weer een beschrijving gemaakt van de belangrijkste zaken, waaraan het gewerkt heeft.

AED

We hebben als Plaatselijk Belang niet stil gezeten. Er zijn weer verscheidene AED’s bijgekomen. Er is een werkgroep druk bezig met het goed zorgen voor de burgerhulpverleners. Tevens zijn we nu partner van de Hartstichting en Hartslagnu.

Miniatuurpark

De gemeente gaat huizen bouwen op het voormalige terrein van het Miniatuurpark. Er was door iemand bezwaar aangetekend bij de Raad van State. Plaatselijk Belang had zich bij deze meneer aangesloten. Omdat deze meneer eruit is gekomen met de projectgroep heeft hij zijn bezwaar ingetrokken met als gevolg dat ook ons bezwaar verviel. Wij kunnen als Plaatselijk Belang verder niets meer doen. Ze zijn begonnen met het ontruimen van het park en de bouw is een feit.

Wester Es/ N381

Bij de Westerse Es blijven enkele knelpunten. De zichtlijn als u de Westerse Es wil oprijden vanaf de N381 hebben we bij de provincie neergelegd. Er is een zigzaglijn gekomen bij de voorrangsituatie bij de oude Posthoorn. In het voorjaar komen er slangtellers. Het houdt onze aandacht.

Riemsoord/ Volkstuin

Het plan was om een belevingstuin te realiseren. Helaas is dit idee van de baan. Door de veranderde bewonerspopulatie is een belevinsgtuin niet meer een optie. Wel zijn we als Plaatselijk Belang nog steeds in gesprek met Riemsoord om te kijken wat er wel mogelijk is. Verder zijn we nog steeds op zoek naar een stuk grond voor de volkstuin.

Zonnevelden

Bij Appelscha Hoog is een veld aangelegd met zonnepanelen.

De voorzitter heeft voorgesteld om er een soort uitkijktoren bij te maken, zodat men het veld kan bekijken. Dit idee is door Groen Leven goed ontvangen en zij zijn ermee bezig.

Glasvezel

Een groep mensen uit Fochteloo is actief bezig geweest met het zorgen voor glasvezel in de witte gebieden. Ze zijn er in geslaagd dat dit door gaat. Plaatselijk Belang volgt dit op de voet en kijkt wat er voor ons dorp nodig is.

Verkeers-situatie Bosberg

De verkeersituatie bij de Bosberg is geannalyseerd en wordt met de gemeente besproken.

 

Projecten die het bestuur ondersteunt of waarbij het bestuur betrokken is

Wij hebben onze steun gegeven aan het Sociaal Domein: Samenleven? Denk mee! Praat mee! Doe mee!.

 

Projectfonds

Een aantal ondernemers doen een bijdrage in dit fonds. Dit geld wordt onder andere besteed aan bankjes of vlaggen aan de vaart.

Welzijnsbudget

Ook in 2018 zijn een groot aantal aanvragen om subsidie gehonoreerd.

Contact met de gemeente

Dit jaar heeft de gemeente de jaarlijkse bijeenkomst met alle Plaatselijke Belangen georganiseerd.

Er vindt jaarlijks een overleg plaats met de regio (Fochteloo, Ravenswoud en Appelscha-Boven).

Verder is contact tussen de gemeente en Plaatselijk Belang verbeterd. Wij worden betrokken bij de verschillende projecten en de terugkoppeling vindt steeds beter plaats.

Contactpersonen

Het bestuur van PBA prijst zich gelukkig dat er een aantal contactpersonen in het dorp zijn. Wij overleggen twee keer per jaar met de contactpersonen. Allerlei aspecten, met name ook uitvoeringszaken, komen dan aan de orde. Ook kunnen we informatie uitwisselen over hoe zaken zijn gelopen of waarom een besluit is genomen zoals het is genomen.

Bestuur

Het bestuur heeft in 2018 maandelijks een vergadering gehouden.

Diverse uitvoeringszaken passeren dan de agenda en procedure-afspraken worden gemaakt. Ook worden de taken verdeeld om het mogelijk te maken een zo groot mogelijke bijdrage aan het woon-, leef- en recreatief-klimaat van Appelscha te kunnen leveren.

Omdat het bestuur nog maar uit 4 leden bestaat, is er nu ook meer gewerkt vanuit een netwerkstructuur: personen gaan voor het bestuur ergens heen en koppelen dit weer terug naar het bestuur.

Hoewel wij naarstig op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter en secretaris merken wij dat dit heel moeilijk is. Mensen zijn wel bereid ons te helpen met projecten, maar willen niet meer in een dagelijks bestuur. Deze ontwikkeling baart ons zorgen voor de toekomst van het Plaatselijk Belang.