Plaatselijk Belang Appelscha
Vereniging tot het behartigen van plaatselijke belangen in Appelscha

Najaarsvergadering Plaatselijk Belang Appelscha op 4 november 2019 in Hotel Pension Aan de Vaart uitstekend bezocht.

Voorzitter Jan van Gelderen opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er waren 54 leden en 4 bestuursleden aanwezig. Namens de gemeente Ooststellingwerf aanwezig Wethouder Bos en Fractievoorzitter van het CDA Herman Zwart. Ooststellingwerfs Belang had zich afgemeld. Ook Plaatselijk Belang Appelscha-Boven was vertegenwoordigd door de heren Nijhuis en Schaafsma.

1e onderwerp was 5G. Plaatselijk Belang Appelscha stelt voor om een werkgroep op te richten met daarin vertegenwoordigers van de dorpen van de gemeente Ooststellingwerf en dat deze werkgroep dan samen met de gemeente de voor- en nadelen bekijkt.

2e onderwerp. Plaatselijk Belang wil het OPO overleg met de gemeente liefst in het begin van het jaar zodat de gemeente dan de plannen voor het komende jaar kenbaar kan maken.

Vervolgens kwam opbouwwerker André Ponger aan het woord. Hij is per begin juni 2019 werkzaam bij de gemeente Ooststellingwerf. Hij gaf uitleg over het Sociaal Domein. Er zijn al werkgroepen actief bezig met het opstarten van enkele projecten. O.a. in de bibliotheek de mogelijkheid te creëren om met de bezoeker een praatje te maken en koffie te drinken. Een kookgroep probeert op 28 december een gezamenlijke maaltijd te organiseren voor 30 tot 60 jarigen. Er is behoefte aan een locatie voor diverse activiteiten en na onderzoek is duidelijk geworden wie er gebruik maken van de beschikbare ruimten in Riemsoord.

Albert Spa heeft uitleg gegeven over de cliëntenraad van Riemsoord en vroeg de aanwezigen of er belangstellenden waren om zitting te nemen in deze raad.

Na de pauze gaf apotheker Veronique Staal-Tapper uitleg over de werkwijze in de apotheek en over het gebruik van medicijnen. Zij is in de apotheek eindverantwoordelijke bij de controle op de uitgifte van de medicijnen. Algemene vragen uit het publiek werden beantwoord en men kan ten allen tijde binnen lopen bij de apotheek voor persoonsgerichte vragen. Na afloop kon men een boekje, wijs met medicijnen, meenemen.

Er waren geen vragen bij de rondvraag, vervolgens sloot de voorzitter de vergadering.